Praktijkgegevens

Uw privacy


De privacy van patiënten en zorgverleners is voor Het Huisartsenteam belangrijk. Alle actuele privacyrichtlijnen worden dan ook nageleefd. Hier vindt u de privacyverklaring van Het Huisartsenteam en ons toestemmingsformulier.


Het Huisartsenteam beschikt over informatiebeveiligingsbeleid waarmee de informatiebeveiliging wordt geregeld. Het Huisartsenteam conformeert zich met betrekking tot informatiebeveiliging en gegevensbewerking o.a. aan de volgende van toepassing zijnde wetgeving.


 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

 

Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)

 

 

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

 

Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh)

 

 

Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (WetBIG)

 

 

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevensInformatie-uitwisseling in de praktijk
Uw huisarts werkt samen met andere zorgverleners, zoals een diëtist, podotherapeut, pedicure of psycholoog om u de best mogelijke zorg te bieden. De zorgverleners die rechtstreeks zijn betrokken bij de behandeling van uw ziekte wisselen hiervoor informatie uit via een in de zorg gespecialiseerd computerprogramma. Het Huisartsenteam werkt met het keteninformatiesysteem (KIS) VIP-live. Uw huisarts en de praktijkondersteuner zijn de enige die uw volledige medisch dossier kunnen inzien. De overige zorgverleners zien alleen de informatie die van belang is voor de behandeling van uw ziekte. Alleen met uw toestemming mag de huisarts deze informatie verstrekken. 


Het geven van toestemming per zorgprogramma
Is informatie-uitwisseling via het KIS nodig voor uw behandeling? Dan vraagt uw huisarts of een praktijkmedewerker, zoals de praktijkondersteuner hiervoor expliciet om uw toestemming. In het document Brief aan patiënt met toelichting privacy staat uitgebreid uitleg over de gegevens die met andere zorgverleners worden gedeeld. Uw huisarts of de praktijkmedewerker noteert in het KIS of u wel of geen toestemming geeft.

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van gegevens uit uw dossier aan andere zorgverleners. Uw huisarts zal uw bezwaar noteren, hiernaar handelen en u op de mogelijke consequenties wijzen. Hij heeft niet de mogelijkheid om u te behandelen conform de stand van wetenschap en praktijk. U draagt hiervoor zelf het risico.


Privacyverklaring Nivel Zorgregistratie 
De huisartsenpraktijken aangesloten bij Het Huisartsenteam doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: en voor de privacybescherming. Lees hier de privacyverklaring. 


IPCI-project
Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Lees hier de privacyverklaring.